Dofinansowania

A&A Marketing sp. z o. o. realizuje projekt pn.

„Rozwój innowacyjnych usług turystycznych poprzez inwestycję w Nowe Centrum Golfa oraz Strzelnicę Majstersztyk”

 

umowa o dofinansowanie nr RPLD.06.02.01-10-0097/17-00, w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OSI PRIORYTETOWEJ VI. REWITALIZACJA I POTENCJAŁ ENDOGENICZNY REGIONU

DZIAŁANIA VI.2. ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

PODDZIAŁANIA VI.2.1 ROZWÓJ GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ

 

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług turystycznych o charakterze sportowym poprzez budowę dwóch nowych obiektów: Nowego Centrum Golfa oraz Strzelnicy Majstersztyk, wraz z kompleksowym wyposażeniem służącym wdrożeniu nowy usług w obszarze turystyki sportowej na terenie gminy Pabianice. Celem projektu jest także wykorzystanie i rozwój potencjału turystycznego regionu łódzkiego opartego na walorach przyrodniczo-kulturowych, szczególnie w aspekcie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi gospodarki turystycznej, w tym powstawania nowych miejsc pracy

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2019

Koszty projektu ogółem: 10 612 623,27

Koszty kwalifikowane: 8 552 830,00

Dofinansowanie: 6 142 642,50